Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden We Are Stewards

Versie 1, 18 augustus 2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1. In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
  • Website: www.wearestewards.nl;
  • Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of andere entiteit, die de Website gebruikt;
  • Klant: een Gebruiker die via de Website een product koopt en afrekent.

1.2. Aangezien een Klant tevens een Gebruiker is van deze Website, gelden alle bepalingen waarin gesproken wordt van een Gebruiker uiteraard ook voor een Klant.

1.3. Alle via de Website geboden informatie wordt beheerst door deze Voorwaarden en de Voorwaarden zijn van toepassing op ieder bezoek aan de Website.

Artikel 2 – Website

2.1. Hoewel We Are Stewards zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de Website te verzekeren, aanvaardt We Are Stewards geen aansprakelijkheid daarvoor. De informatie op deze Website is bedoeld ter algemene informatie. Deze Website en alle informatie die hierop is geplaatst, is uitsluitend gericht op Nederland en niet daarbuiten.

2.2. Deze Website kan technische onnauwkeurigheden en typefouten bevatten. We Are Stewards behoudt zich het recht voor informatie op deze Website alsmede eventueel op deze Website beschreven/aangeboden informatie/producten/diensten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen, te corrigeren en/of te verbeteren.

2.3. De informatie op deze Website is niet bedoeld als juridisch, fiscaal of financieel advies en mag niet als zodanig worden geïnterpreteerd.

2.4. Alle materialen, informatie, producten en diensten worden geleverd “zoals beschikbaar”, zonder enige garantie. Beslissingen die de Gebruiker neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico van de Gebruiker.

2.5. Aangezien wetten, regels en regelgevingen continue veranderen en elektronische communicatie gewoonlijk risico’s met zich meebrengt, kan We Are Stewards niet garanderen dat de Website geheel ononderbroken zal functioneren noch dat de informatie geen fouten of onjuistheden bevat. Gebruik van deze Website is geheel voor eigen risico.

2.6. Tenzij anders aangegeven, berusten de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website, zoals auteursrechten en merkrechten, bij We Are Stewards of haar licentiegevers. De inhoud van deze site mag zonder toestemming van We Are Stewards niet geheel of gedeeltelijk worden overgenomen. De distributie, wijziging, verzending of het gebruik van gegevens van de Website (met inbegrip van afbeeldingen, tekst, tekeningen, video enz.) voor publieke of commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van We Are Stewards vereist.

2.7. Het is niet toegestaan (delen van) deze Website te linken op een wijze dat deze deel uit lijken te maken van een andere website. Voor eventuele uitzonderingen is de voorafgaande schriftelijke toestemming van We Are Stewards vereist.

2.8. We Are Stewards sluit alle uitdrukkelijke, stilzwijgende, wettelijke en andere garanties en verklaringen uit met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en/of enige service zoals omschreven of gepromoot op de Website, inclusief de garantie dat er geen inbreuk wordt gemaakt op de eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten van derden.

2.9. De Website kan hyperlinks of verwijzingen van en naar andere externe websites bevatten die niet onder controle staan van We Are Stewards. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico en onderworpen aan de juridische voorwaarden en het privacybeleid van de desbetreffende websites. We Are Stewards aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

2.10. We Are Stewards zal nimmer aansprakelijk zijn jegens de Gebruiker vanwege schade die de Gebruiker lijdt door (i) onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website of op externe websites waarnaar de Website al dan niet via hyperlinks verwijst en (ii) ondeskundig gebruik door Gebruiker van informatie op de Website of op externe websites waarnaar de Website al dan niet via hyperlinks verwijst.

2.11. De Gebruiker vrijwaart We Are Stewards van alle aanspraken van derden – de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen – die op enigerlei wijze samenhangen met de op deze Website beschikbaar gestelde informatie.

Artikel 3 – Online cursussen

3.1. We Are Stewards biedt via de Website online cursussen aan.

3.2. Een Klant die toegang tot een online cursus koopt, krijgt een account en toegang tot een deel van de op deze Website gepresenteerde informatie.

3.3. De toegang is bedoeld voor gebruik door één persoon. Het is niet toegestaan met meerdere personen gebruik te maken van hetzelfde account. Als een account door meerdere personen gebruikt wordt, behoudt We Are Stewards zich het recht voor om dit account eenzijdig op te zeggen.

3.4. Het door de Klant opgegeven mailadres en de opgegeven bedrijfsnaam worden door We Are Stewards gebruikt om kennisgevingen over wijzigingen en een factuur te kunnen sturen.

3.5. We Are Stewards behoudt zich het recht voor informatie waar een Klant toegang toe heeft te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen.

Artikel 4 – Overig

4.1. We Are Stewards behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Klanten worden hiervan op het door hen opgegeven email adres in kennis gesteld.